" "

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  

Ō 2016/2017.

 

  

 

- 3/4 2.

- 3/2 2.

- 3/2 3.

- 5/1 3.

 

ȣ

- 5/3 2.

- 6/2 2.

- 7/1 3.

- 7/1 3.

 

- 6/2 2.

- 6/1 3.

 

- 6/2 3.

- 8/2

 

ʌ ȣ

- 8/1 ( 2016.)

- - ( 2016.)

 

- 5/1 1.

- 7/1 2.

- 6/1 3.

 

ȣ

- 5/1 3. (1. )

- 5/3 3.

- 5/3 3.

- 6/1 3.

- 6/1 3.

- 6/2 3.

- 7/1 3. (1. )

- 7/1 3. (3. )

- 8/2 2. (2. )

 

ȣ

- 7/1 2.

 

- 8/3 3.

 

 

- 8/2 1.

 

- 5/1 1.

 

- 5/1 1.

 

- 6/2 2.

- 6/1 3.

 

ȣ

- 6/2 3.

 

ȣ

- 7/1 3.

 

 

Ō

 

:

- 8/2

- 5/1

 

 

  Ō

 

-

- 7/1 7/1 2.

- 7/1 7/1 3.

 

-

- 8/1 1.

- 7/1 3.

 

-

- 3/6 1.

- 6/1 1.

- 6/1 3.

 

-

- 6/1 1.

- 3/6 3.

 

-

- 6/1

- 3/6

 

 

Ō

 

-

- 4/3 3.

- 8/3 3.

 

- 8/2 2.

 

Š ȣ

- 4/2 3.

- 7/2 1.

 

ȓ

- 4/2 1.

- 6/2 2.

- 4/2 3.

- 7/2 3.

 

ȓ

- 4/2 3.

 

ȣ , ƀ, ,

- 4/2 2.

 

ȣ

- 2.

 

 

 

27. 2013.

 

          

      

 

 

     

    (), :

 

  

   4/2, 1.  

   4/2, 1.

   5/3,

    5/2,

    5/1,

    6/3, 3.

    8/1, 1.

 

  

    5/3,

    6/3,

   6/3,

   7/3, 3.    

 

    

   8/1, 2.

 

   

    5/2, 3.

    6/3, 2.

 

   ʜ

   8/1, 3.

   8/3,

 

   

  5/1

    5/2

    . 6/3

    5/2

    6/3, 1.

    6/2, 2.

    6/1

    7/2, 1.

   7/3

   

 

   

   5/2,

   3.

   5/2,

   2.

   8/2,

   1.

 

 

   7/2,

   ,

      

  

    8/3, 1.

    8/3, 1.

   

    8/1, 2.

   8/1, 7/1

   6/1, 3.

 

  

    8/1, 8/1,

    8/2, 8/2,

   8/2,

   8/2 8/2,

   1.  

 

   

   4/4, 1.

   

 

  

   

   -

    4/3

   4/1, 3.

 

   

   " "

    6/3:

    , ,

    , ,

    , - 2.  

 

   

    3/6,

    3. ""

    2/2,

    " "

    3/6,

    " "

    5/2,

    " "

    5/1,

    " "

 

   

   " "

    6/3, 1.

    7/3, 1.

    7/3, 3.   

 

 

                  

                   

                  " "

   

     6/3 ,

    

     , " ".

 

     

 

    : , ,

    , ,

     .

   

 

     

 

 

 

 

   

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                  

                 

 

   

 

     

 

 

Home